නිෂ්පාදන

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test(nasal)

  SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය (නාසය)

  REF 500200 පිරිවිතර 1 ටෙස්ට්/කොටුව ;5 ටෙස්ට්/කොටුව; 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ඉදිරිපස නාසයේ තුවාලය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ කැසට් පටය මානව පූර්ව නාසික ස්පුබ් නිදර්ශකයේ SARS-CoV-2 නියුක්ලියෝකැප්සිඩ් ප්‍රතිදේහජනක හඳුනා ගැනීමට ප්‍රතිශක්තිකරණ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.මෙය තනි භාවිතයක් පමණක් වන අතර ස්වයං-පරීක්ෂණ සඳහා අදහස් කෙරේ.රෝග ලක්ෂණ ආරම්භ වී දින 5 ක් ඇතුළත මෙම පරීක්ෂණය භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.එය සායනික කාර්ය සාධන තක්සේරුව මගින් සහාය වේ.

   

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test(Professional Use)

  SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (වෘත්තීය භාවිතය)

  REF 500200 පිරිවිතර 25 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ඉදිරිපස නාසයේ තුවාලය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ කැසට් පටය මානව පූර්ව නාසික ස්පුබ් නිදර්ශකයේ SARS-CoV-2 නියුක්ලියෝකැප්සිඩ් ප්‍රතිදේහජනක හඳුනා ගැනීමට ප්‍රතිශක්තිකරණ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.මෙය තනි භාවිතයක් පමණක් වන අතර ස්වයං-පරීක්ෂණ සඳහා අදහස් කෙරේ.රෝග ලක්ෂණ ආරම්භ වී දින 5 ක් ඇතුළත මෙම පරීක්ෂණය භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.එය සායනික කාර්ය සාධන තක්සේරුව මගින් සහාය වේ.
 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test for Saliva

  කෙල සඳහා SARS-CoV-2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500230 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක
  කෙල
  අපේක්ෂිත භාවිතය මෙය රෝග ලක්ෂණ මතු වී පළමු දින පහ ඇතුළත ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා විසින් COVID-19 යැයි සැක කරන පුද්ගලයින්ගෙන් එකතු කරන ලද SARS-CoV-2 වෛරස් නියුක්ලියෝකැප්සිඩ් ප්‍රෝටීන් ප්‍රෝටීන් ප්‍රතිදේහජනක හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.විශ්ලේෂණය COVID-19 රෝග විනිශ්චය සඳහා උපකාරයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
 • System Device for SARS-CoV-2 & Influenza A/B Combo Antigen Rapid Test

  SARS-CoV-2 සහ Influenza A/B Combo Antigen Rapid Test සඳහා පද්ධති උපාංගය

  REF 500220 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක නාසික / ඔෙරෆරින්ජියල් ස්පුබ්
  අපේක්ෂිත භාවිතය මෙය රෝග ලක්ෂණ මතු වී පළමු දින පහ ඇතුළත ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා විසින් COVID-19 යැයි සැක කරන පුද්ගලයින්ගෙන් එකතු කරන ලද මානව නාසික/ඔරොෆරින්ජියල් ස්පුබ් හි ඇති SARS-CoV-2 වෛරසය නියුක්ලියෝකැප්සිඩ් ප්‍රෝටීන් ප්‍රෝටීන් ප්‍රතිදේහජනක හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.විශ්ලේෂණය COVID-19 රෝග විනිශ්චය සඳහා උපකාරයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
 • Fetal Fibronectin Rapid Test

  Fetal Fibronectin වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500160 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ගැබ්ගෙල ස්‍රාවය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Fetal Fibronectin Rapid Test යනු ගැබ්ගෙල ස්‍රාවයන්හි භ්‍රෑණ ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන දෘශ්‍ය පරිවර්ථනය කරන ලද ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • PROM Rapid Test

  PROM වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500170 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවීම
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® PROM වේගවත් පරීක්ෂණය යනු ගර්භණී සමයේදී යෝනි මාර්ගයේ ස්‍රාවය වන ඇම්නියොටික් තරලයෙන් IGFBP-1 හඳුනා ගැනීම සඳහා දෘශ්‍යමය වශයෙන් අර්ථකථනය කරන ලද, ගුණාත්මක ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  Adenovirus Antigen වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 501020 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල ඇඩිනෝ වයිරසය ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  REF 501100 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) යනු මානව මළ නිදර්ශකවල Giardia lamblia ගුණාත්මකව, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය Giardia lamblia ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  H. pylori ප්රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 502010 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක සම්පූර්ණ රුධිරය / සෙරුමය / ප්ලාස්මා
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® H. pylori Antibody Rapid Test යනු මිනිස් සම්පූර්ණ රුධිරය/සෙරුමය/ප්ලාස්මාව සමඟ Helicobacter pylori සඳහා නිශ්චිත IgM සහ IgG ප්‍රතිදේහ ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  H. pylori Antigen Rapid Test

  REF 501040 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test යනු හෙලිකොබැක්ටර් පයිලෝරි ප්‍රතිදේහජනක නියැදියක් ලෙස ඇති හෙලිකොබැක්ටර් පයිලෝරි ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මක, අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  Rotavirus Antigen වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 501010 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Rotavirus antigen Rapid Test යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල රොට වයිරසය ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  සැල්මොනෙල්ලා ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 501080 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® සැල්මොනෙල්ලා ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල ඇති සැල්මොනෙල්ලා ටයිෆිමුරියම්, සැල්මොනෙල්ලා එන්ටිටිඩිස්, සැල්මොනෙල්ලා කොලරෙසියස් ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය සැල්මොනෙල්ලා ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.
123ඊළඟ >>> පිටුව 1/3