ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  Adenovirus Antigen වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 501020 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල ඇඩිනෝ වයිරසය ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  REF 501100 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) යනු මානව මළ නිදර්ශකවල Giardia lamblia ගුණාත්මකව, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය Giardia lamblia ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  H. pylori ප්රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 502010 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක සම්පූර්ණ රුධිරය / සෙරුමය / ප්ලාස්මා
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® H. pylori Antibody Rapid Test යනු මිනිස් සම්පූර්ණ රුධිරය/සෙරුමය/ප්ලාස්මාව සමඟ Helicobacter pylori සඳහා නිශ්චිත IgM සහ IgG ප්‍රතිදේහ ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  H. pylori Antigen Rapid Test

  REF 501040 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test යනු හෙලිකොබැක්ටර් පයිලෝරි ප්‍රතිදේහජනක නියැදියක් ලෙස ඇති හෙලිකොබැක්ටර් පයිලෝරි ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මක, අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  Rotavirus Antigen වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 501010 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Rotavirus antigen Rapid Test යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල රොට වයිරසය ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  සැල්මොනෙල්ලා ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 501080 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® සැල්මොනෙල්ලා ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය යනු මිනිස් මළ නිදර්ශකවල ඇති සැල්මොනෙල්ලා ටයිෆිමුරියම්, සැල්මොනෙල්ලා එන්ටිටිඩිස්, සැල්මොනෙල්ලා කොලරෙසියස් ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය සැල්මොනෙල්ලා ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  REF 501070 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test යනු මානව මළ නිදර්ශකවල Vibrio cholerae O1 සහ/හෝ O139 ගුණාත්මක, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය Vibrio cholerae O1 සහ/හෝ O139 ආසාදන රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  REF 501050 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මුහුණු
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (Feces) යනු මානව මළ නිදර්ශකවල Vibrio cholerae O1 ගුණාත්මකව, අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.මෙම කට්ටලය Vibrio cholerae O1 ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.