ගැබ්ගෙල පූර්ව පිළිකා සහ පිළිකා සඳහා පරීක්ෂණ පරීක්ෂණය