ට්‍රයිකොමොනාස් වජිනලිස්

  • Trichomonas vaginalis

    ට්‍රයිකොමොනාස් යෝනි මාර්ගය

    උත්තේජිත භාවිතය මෙම කට්ටලය ට්‍රයිකොමොනාස් ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ. හැඳින්වීම ට්‍රයිකොමොනාස් ආසාදනය ලොව පුරා බහුලව දක්නට ලැබෙන, වෛරස් නොවන ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයට (වජිනයිටිස් හෝ ට්‍රයිකොමෝනියාසිස්) වගකිව යුතුය. සියලුම ආසාදිත රෝගීන් අතර ට්‍රයිකොමෝනියාසිස් රෝගාබාධ සඳහා සැලකිය යුතු හේතුවකි ...