නිෂ්පාදන නිරූපණ

 සයාේනියේ pH අගය: ආබාධ පිළිබඳ කාලෝචිත රෝග විනිශ්චය සඳහා ස්වයං මිනුම් උපකරණයකි

නව කැන්ඩීඩා හි රෝග විනිශ්චය කාර්යක්ෂමතාව වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය සහ මොසුල් නගරයේ වුල්වොජිනල් කැන්ඩිඩියාසිස් හි සමහර අවදානම් සාධකවල වැදගත්කම

සලකුණු ලෙස සයාේනියේ pH අගය

ලිංගාශ්‍රිතව බෝවන රෝග සඳහා වේගවත් හා සරල සත්කාරක රෝග විනිශ්චය

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා වන ගෝලීය උපායමාර්ගය

විනිසුරු ම from ුල්ලේ සිට ඇඳ පැත්තට

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග ප්‍රතිකාර මාර්ගෝපදේශ 2010