ක්ලැමීඩියා ප්‍රතිදේහජනක

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  Chlamydia Trachomatis Antigen වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500010 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක

  ගැබ්ගෙල / මුත්රා ස්පුබ්

  අපේක්ෂිත භාවිතය මෙය පිරිමි මුත්‍රා මාර්ගයේ සහ ගැහැණු ගැබ්ගෙල ස්පුබ් වල ක්ලැමීඩියා ට්‍රැකොමැටිස් ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.