බැක්ටීරියා වාජිනෝසිස් පරීක්ෂණය

  • Bacterial vaginosis Test

    බැක්ටීරියා සයාේනිය පරීක්ෂණය

    දැඩි භාවිතය බැක්ටීරියා සයාේනිය රෝග විනිශ්චය සඳහා ආධාර කිරීම සඳහා යෝනි pH අගය මැනීමට StrongStep® බැක්ටීරියා සයාේනිය (BV) වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය අදහස් කරයි. හැඳින්වීම ආම්ලික සයාේනියේ pH අගය 3.8 සිට 4.5 දක්වා වන අතර එය සයාේනිය ආරක්ෂා කිරීමේ ශරීරයේම පද්ධතියේ ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා මූලික අවශ්‍යතාවයකි. මෙම ක්‍රමයට රෝග කාරක මගින් යටත් විජිතකරණය සහ යෝනි ආසාදන ඇතිවීම වළක්වා ගත හැකිය. යෝනි මාර්ගයෙන් ඇති වන වැදගත්ම හා ස්වාභාවික ආරක්ෂාව ...