සාරවත් බව සහ ගැබ් ගැනීම

 • Fetal Fibronectin Rapid Test

  Fetal Fibronectin වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500160 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ගැබ්ගෙල ස්‍රාවය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Fetal Fibronectin Rapid Test යනු ගැබ්ගෙල ස්‍රාවයන්හි භ්‍රෑණ ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන දෘශ්‍ය පරිවර්ථනය කරන ලද ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • PROM Rapid Test

  PROM වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500170 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවීම
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® PROM වේගවත් පරීක්ෂණය යනු ගර්භණී සමයේදී යෝනි මාර්ගයේ ස්‍රාවය වන ඇම්නියොටික් තරලයෙන් IGFBP-1 හඳුනා ගැනීම සඳහා දෘශ්‍යමය වශයෙන් අර්ථකථනය කරන ලද, ගුණාත්මක ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.