භ්රෑණ ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් වේගවත් පරීක්ෂණය

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    භ්රෑණ ෆයිබ්රොනෙක්ටින් වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

    භ්රෑණ ෆයිබ්රොනෙක්ටින් ශී Test ්‍ර පරීක්ෂණ උපාංගය 500160 නිදර්ශකය: ස්වබ් භාෂාව: ඉංග්‍රීසි අනුවාදය: 01 බලපැවැත්වෙන දිනය: 2015-05 වෘත්තීයමය වශයෙන් රෝග විනිශ්චය සඳහා පමණි. NTENDED භාවිතය StrongStep® PROM පරීක්ෂණය යනු ගැබ්ගෙල ස්‍රාවයන් තුළ භ්‍රෑණ ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන දෘශ්‍යමය වශයෙන් අර්ථකථනය කරන ලද ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි. ගැබ්ගැනීමේ දින 6, දින 0 සහ සති 34 අතර ගැබ්ගෙල ස්‍රාවයන් තුළ භ්‍රෑණ ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් තිබීම ...