බාගත

  • COVID-19 (චීන) CN MO (අනුවාදය අංක 4. 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (ඉංග්‍රීසි) AGBEUUSAU (වෙළුම අංක 5.0 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (ප්‍රංශ) FREUCA (වෙළුම අංක 4.0 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (ඉතාලි) ITEU (වෙළුම අංක 4.0 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (පෘතුගීසි) PTBRAOMZ (වෙළුම අංක 4.0 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (රුසියානු) රුකාබියුආ (අනුවාදය අංක 4.0 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (ස්පා Spanish ්)) ESEUARMX (වෙළුම අංක 4.0 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 ජර්මානු DEATBELU (අනුවාදය අංක 4. 20200511) _ සම්පීඩිත
  • COVID-19 (අරාබි) SAPKTRIN (අනුවාදය අංක 4. 20200511) _ සම්පීඩිත