ක්ලැමීඩියා / නයිසීරියා ගොනෝරෝයා

  • Chlamydia & Neisseria gonorrhoeae

    ක්ලැමීඩියා සහ නයිසීරියා ගොනෝරෝයා

    හැඳින්වීම ගොනෝරියා යනු නයිසීරියා ගොනෝරෝයා නම් බැක්ටීරියාව නිසා ඇති වන ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයකි. ගොනෝරියා යනු වඩාත් සුලභ බෝවන බැක්ටීරියා රෝග වලින් එකක් වන අතර යෝනි, මුඛ සහ ගුද සංසර්ගය ඇතුළුව ලිංගික සංසර්ගය තුළදී බොහෝ විට සම්ප්‍රේෂණය වේ. රෝගියාට උගුර ආසාදනය විය හැකි අතර උගුරේ අමාරුවක් ඇති වේ. එය ගුදය හා ගුද මාර්ගයට ආසාදනය විය හැක. කාන්තාවන් සමඟ, එය යෝනි මාර්ගය ආසාදනය කළ හැකි අතර, ජලාපවහනය සමඟ කෝපයක් ඇති කරයි (...