බෝවන රෝග

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  Chlamydia Trachomatis Antigen වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500010 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක

  ගැබ්ගෙල / මුත්රා ස්පුබ්

  අපේක්ෂිත භාවිතය මෙය පිරිමි මුත්‍රා මාර්ගයේ සහ ගැහැණු ගැබ්ගෙල ස්පුබ් වල ක්ලැමීඩියා ට්‍රැකොමැටිස් ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • HSV 12 Antigen Test

  HSV 12 ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණය

  REF 500070 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ශ්ලේෂ්මල තුවාල ස්පුබ්
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® HSV 1/2 ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්‍ෂණය යනු HSV 1/2 රෝග නිර්ණය කිරීමේ පෙරළිකාර දියුණුවකි, මන්ද එය HSV ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා නම් කර ඇති අතර එය ඉහළ සංවේදීතාවයක් සහ විශේෂත්වයක් ඇත.
 • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

  ගැබ්ගෙල පූර්ව පිළිකා සහ පිළිකා සඳහා පරීක්ෂණ පරීක්ෂණය

  REF 500140 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ගැබ්ගෙල ස්පුබ්
  අපේක්ෂිත භාවිතය ගැබ්ගෙල පූර්ව පිළිකා සහ පිළිකා සඳහා වන Strong Step® Screening පරීක්ෂණය DNA ක්‍රමයට වඩා ගැබ්ගෙල පූර්ව පිළිකා සහ පිළිකා පරීක්‍ෂණයේ වඩාත් නිවැරදි හා ලාභදායී වීමේ ශක්තිය ගැන පුරසාරම් දොඩයි.
 • Strep A Rapid Test

  Strep A Rapid Test

  REF 500150 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක උගුරේ තුවාලය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Strep A Rapid Test Device යනු A Group A Strep pharyngitis රෝග විනිශ්චය සඳහා හෝ සංස්කෘතිය තහවුරු කිරීම සඳහා උගුර ස්පුබ් නිදර්ශක වලින් A කාණ්ඩයේ Streptococcal (Group A Strep) ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Strep B Antigen Test

  Strep B ප්රතිදේහජනක පරීක්ෂණය

  REF 500090 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ගැහැණු යෝනි මාර්ගය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Strep B ප්‍රතිදේහජනක Rapid Test යනු කාන්තා යෝනි ස්පුබ් එකේ B කාණ්ඩයේ Streptococcal ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් දෘශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

  ට්‍රයිකොමොනාස් වැජිනලිස් ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500040 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවීම
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® ට්‍රයිකොමොනාස් වැජිනලිස් ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්‍ෂණය යනු යෝනි ස්පුබ් තුළ ඇති ට්‍රයිකොමොනාස් සයාේනිය ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

  Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

  REF 500060 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවීම
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® StrongStep® Trichomonas/ Candida වේගවත් පරීක්ෂණ Combo යනු යෝනි ස්පුබ් එකෙන් ට්‍රයිකොමොනාස් වැජිනලිස් / කැන්ඩිඩා ඇල්බිකන්ස් ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව අනුමාන ලෙස හඳුනා ගැනීම සඳහා වේගවත් පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තිකරණයකි.
 • Bacterial vaginosis Rapid Test

  බැක්ටීරියා වජිනෝසිස් වේගවත් පරීක්ෂණය

  REF 500080 පිරිවිතර 50 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය PH අගය නිදර්ශක යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවීම
  අපේක්ෂිත භාවිතය ශක්තිමත් පියවර®බැක්ටීරියා වජිනෝසිස් (BV) වේගවත් පරීක්ෂණ උපකරණය බැක්ටීරියා සයාේනිය හඳුනා ගැනීම සඳහා යෝනි pH අගය මැනීමට අදහස් කරයි.
 • Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  REF 500050 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක

  ගැබ්ගෙල / මුත්රා ස්පුබ්

  අපේක්ෂිත භාවිතය මෙය පිරිමි මුත්‍රා මාර්ගයේ සහ ගැහැණු ගැබ්ගෙල ස්පුබ් වල ඇති නයිසීරියා ගොනෝරියා/ක්ලැමීඩියා ට්‍රැකොමැටිස් ප්‍රතිදේහජනක තත්ත්ව අනුමාන හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තිකරණ පරීක්ෂණයකි.
 • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

  Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

  REF 500020 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ගැබ්ගෙල / මුත්රා ස්පුබ්
  අපේක්ෂිත භාවිතය ඉහත රෝග කාරක ආසාදනවල සහායක රෝග විනිශ්චය සඳහා විවිධ වෛද්‍ය ආයතනවල කාන්තාවන්ගේ ගැබ්ගෙල ස්‍රාවයන් සහ පිරිමින්ගේ මුත්රා සාම්පල වල ඇති ගොනෝරියා / ක්ලැමීඩියා ට්‍රැකොමැටිස් ප්‍රතිදේහජනක ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා එය සුදුසු වේ.
 • Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

  Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

  REF 502080 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට් / පෙට්ටිය;50 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක මස්තිෂ්ක කොඳු ඇට පෙළ / සෙරුමය
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep®Cryptococcal Antigen Rapid Test Device යනු Cryptococcus විශේෂ සංකීර්ණයේ (Cryptococcus neoformans සහ Cryptococcus gattii) කැප්සියුලර් පොලිසැකරයිඩ ප්‍රතිදේහජනක (Cryptococcus neoformans සහ Cryptococcus gattii) සෙරුමය, ප්ලාස්මාව, කොඳු ඇට පෙළ සහ සම්පූර්ණ රුධිරයේ (CSF) රුධිර නාලවල ඇති කැප්සියුලර් පොලිසැකරයිඩ ප්‍රතිදේහජනක හඳුනාගැනීම සඳහා වේගවත් ප්‍රතිශක්තිකරණ-වර්ණ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයකි.
 • Candida Albicans Antigen Rapid Test

  Candida Albicans Antigen Rapid Test

  REF 500030 පිරිවිතර 20 ටෙස්ට්/කොටුව
  හඳුනාගැනීමේ මූලධර්මය Immunochromatographic විශ්ලේෂණය නිදර්ශක ගැබ්ගෙල / මුත්රා ස්පුබ්
  අපේක්ෂිත භාවිතය StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test යනු යෝනි මාර්ගයෙන් සෘජුවම රෝග කාරක ප්‍රතිදේහජනක හඳුනා ගන්නා ප්‍රතිශක්තිකරණ විශ්ලේෂණයකි.