සැල්මොනෙල්ලා පරීක්ෂණය

  • Salmonella  Test

    සැල්මොනෙල්ලා පරීක්ෂණය

    ප්‍රතිලාභ නිරවද්‍ය ඉහළ සංවේදීතාව (89.8%), නිශ්චිතතාව (96.3%) සායනික අත්හදා බැලීම් 1047 ක් මගින් ඔප්පු කරන ලද්දේ සංස්කෘතික ක්‍රමයට සාපේක්ෂව 93.6% එකඟතාවයකි. ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසු එක්-පියවර පටිපාටිය, විශේෂ කුසලතා අවශ්‍ය නොවේ. වේගයෙන් අවශ්‍ය වන්නේ විනාඩි 10 ක් පමණි. කාමර උෂ්ණත්ව ගබඩා පිරිවිතර සංවේදීතාව 89.8% නිශ්චිතතාව 96.3% නිරවද්‍යතාවය 93.6% CE ලෙස සලකුණු කරන ලද කට්ටල ප්‍රමාණය = පරීක්ෂණ 20